Antrenörlük Meslek Etiği

Etik doğru ve yanlış davranışları tanımlayan kurallar bütünüdür. Bu etik kurallar bizlere davranışlarımızın kabul edilebilirliğini, kabul görmezliğini ve yanlışlığını söyler (1). Etik, hangi hareketler ahlakça doğru, hangi hareketler doğru değil gibi sorulara temas eden felsefenin bir dalıdır ve değer yüklü bir tanımlamadır (2). Etik neyin değerli olduğunu belirlemek, davranışlarımızda adaletli olanı sergileyebilmektir (3). Etik bir yaklaşım tutarlılık, ve önemsemeyi içermelidir (4). Kısaca etik; İnsanlar arası değer ilişkileri üzerinde akıl yürütme, geçmiş ve bugüne ilişkin doğru ve yanlış ölçülerin anlatımıdır. Bir meslekte bilgi ve beceriler kadar o alana ilişkin doğru tutum ve davranışların sergilenmesi de son derece önemlidir. Bu noktada “mesleki etik” kavramı ortaya çıkmaktadır ve mesleki etik ilkelerin tanımlanmış olması gerekmektedir. Meslek grupları da toplum içerisinde önemli bir kitleyi oluşturmaktadır. İş hayatının değişen doğası, iş yerlerinde meslek etiğine duyulan ihtiyacı ön plana çıkartmaktadır. Bugünün iş gücü eskiye göre bünyesinde farklı ırk, din, yaş, eğitim ve sosyo ekonomik statüye sahip insanlardan oluşmaktadır. Bu insanların sahip oldukları farklı değerler, amaçlar iş gücüne yansımaktadır (5,1). Bu noktada mesleki etik, belli bir meslek grubuna ilişkin doğru ve yanlış davranışları inceleyerek, bireylerin sağduyulu seçimler yapmalarında onlara yol gösteren ilke ve değerler bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Mesleki etiğin en önemli özelliği dürüstlük, adalet, eşitlik, saygı gibi temel ahlaki değerler üzerine her meslek için ayrı düzenlenmiş özel yazılı kurallar olan mesleki etik ilkelere meslek üyelerinin uyması gerekliliğidir (6,2,7). Belli bir katılımcı kitlesi tarafından rekabetin/yarışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çeşitli fiziksel aktiviteler anlamında kullanılan spor (8), insanın bütünsel eğitimi için gerekli bir araç ve eylem olarak tanımlanabilir (9). Spor çok boyutlu, toplumsal yapılı bir olgu ve insan yaşantısının vazgeçilmez bir unsuru olmakla birlikte etik temele dayalı ve değerli kültürel bir uygulamadır (10). Spor tarihinin oluşumundan bugüne spor toplulukları, sporun kendisine ait bir takım etik davranışlara sahip olduğu ve bu davranışların sporun taraftarlarına kazandırılmasının ve geliştirilmesinin önemli bir sorumluluk olduğuna inanmışlardır (11). Günümüzde ülkeler arasında gelişen uluslararası dostluk olgusu ile birlikte bilimsel ve teknolojik yenilikler, spora çağdaş bir anlam kazandırmıştır. Böylece spor, ülkelerin kültürel ilişkilerini sağlayan, ülkeler arasındaki sorunları gideren ve ülkeleri birbirine yaklaştıran bir araç niteliği de kazanmıştır (12). Olimpiyat oyunları, sporun kültürler arası anlayış ve işbirliğinde bir araç olduğunu ortaya koyan iyi bir delildir. Uluslar arası ortak yaşama da evrensel değerleri ve deneyimi geliştirir. Bu evrensel değerler ve deneyim, farklı kültürlerden insanların açıkça anlaşılmış ve hürce ifade edilmiş değerler üzerinde birlikte yaşama yolları oluşturabileceklerinin doğrudan ispatıdır